JAVNI POZIV 2021.

JAVNI POZIV 2021.

Aktualno, Izdvojeno, Obavijesti

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), Pravlnika o raspodjeli financijskih sredstava Športske zajednice Duga Resa te Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 15. prosinca 2020. godine Športska zajednica Duga Resa raspisuje

 

 

JAVNI POZIV

za financiranje godišnjih programa udruga u sportu Športske zajednice Duga Resa

za 2021. godinu

I.

            U Proračunu Grada Duga Resa za  2021. godinu po programu Javnih potreba u sportu za 2021. godinu planirano je 475.000,00 Kn  za financiranje rada udruga u sportu  te 25.000,00 Kn namijenjenih za liječničke preglede sportaša. Program Javnih potreba u sportu usvojilo je gradsko Vijeće na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine. 

            Predviđeni iznos ukupnih sredstava će biti na raspolaganju u proračunu Grada Duga Resa za sufinanciranje programa u području sporta u 2021. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim klubovima i društvima članicama Športske zajednice Duga Resa  

II.

            Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:

 

1. za tekuće troškove održavanja sportskih objekata kojima upravlja                                                                            udruga i najma prostora /struja,voda,čistoća i dr. manji popravci/             75.000,00 Kn

2. za sp. pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, sp.manifestacije  330.000,00 Kn

3. za nabavu sportske opreme i rekvizita                                                     70.000,00 Kn

4. za liječničke preglede sportaša                                                                25.000,00 Kn

 

III.

            Na ovaj javni poziv se mogu javiti svi klubovi i sportska društva sa sjedištem na području Grada Duga Resa, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana  u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Športska zajednica Duga Resa ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu. 

            Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti  i Registar neprofitnih organizacija te imati usklađene Statute u skladu sa Zakonom o udrugama.

            Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv obvezne su dostaviti Potvrdu porezne uprave o neimanju duga po osnovi javnih davanja koje vodi Porezna uprava. 

            Udruge su dožne dostaviti ovjerene obrasce prihoda i rashoda te bilance ili obrazac godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu koje predaju FINI. 

            Potvrdu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje udruga mogu priložiti odmah, a najkasnije u trenutku potpisivanja Ugovora ukoliko udruzi budu odobrena sredstva iz Javnog poziva

            Izjavu o točnosti podataka te izjavu o  nepostojanju dvostrukog financiranja dostavljenih programa.

 

 

IV.

            Za programe tekućih troškova održavanja sportskih objekata kojima upravlja udruga prijavljuju se udruge koje su ugovorom s Gradom dobile sportski objekat na upravljanje ili imaju sklopljene ugovore o najmu sportskih objekata.

            Za program sportskih priprema i natjecanja prijavljuju se klubovi koji imaju organiziran sustav natjecanja ligaški ili turnirski,  a nalazi se u programu strukovnih saveza, a isto tako i sami organiziraju prigodne sportske manifestacije. 

            Za nabavu sportske opreme i rekvizita mogu se prijaviti sve članice Športske zajednice. 

V.

            Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnim obrascima:

  1. Izvještajni list – klubovi
  2. Programski zahtjev
  3. Programski zahtjev – manifestacije
  4. Obrazac popisa članova udruge – registriranih kao natjecatelji u strukovnom savezu ili drugoj sportskoj asocijaciji za prijavu liječničke potpore

 

Navedeni obrasci mogu se preuzeti na stranici  Športska zajednica Duga Resa www.szdr.hr Potrebne obrasce ŠZ dostavit će članicama i elektronskom poštom.

 

VI.

             Športska zajednica će sukladno uvjetima natječaja, odobrenim programima i Pravilnikom o raspodjeli sredstava odobriti minimalno 500,00 Kn i maksimalno 100.000,00 Kn predviđenih sredstava.

Rezultate Javnog poziva i pregled odobrenih sredstava Športska zajednica objavit će na svojoj web stranici www.szdr.hr u roku predviđen Uredbom.

            S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u 2020. godini Športska zajednica Duga Resa će sklopiti Ugovor za sufinanciranje programa.

 

VII.

            Rok za podnošenje prijave je 30.siječanj 2021. godine

Prijave se dostavljaju osobno u ured Športske zajednice Duga Resa, Bana Josipa Jelačića 41 ili poštom – preporučenom pošiljkom koja na sebi ima zadnji datum 30.01.2021.god.

 

Prijava se šalje na adresu:

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Bana Josipa Jelačića 41

47250   D U G A    R E SA

s naznakom (Prjava na Javni poziv – Ne otvarati)

 

            Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa,   izvršiti izabrano Povjerenstvo.

            Svaki učesnik-ica natječaja ima pravo prigovora Povjerenstvu za prigovore u roku od 15 dana na postupak i propuste u Javnom pozivu. Prigovor se ne može uložiti na iznose sredstava po prijedlogu Komisije za ocjenjivanje programa.

 

 

  

VIII.

            Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, pristignu izvan roka neće se razmatrati. 

Udruge koje su se javile na Javni poziv za 2020. godinu i dostavile rješenja potrebna u članku III. stavak 2. ovog Javnog poziva ne moraju dostavljati ponovno ista rješenja. Jedino ukoliko je u tijeku 2020. godine istekao mandat tijelima udruga i ovlaštenim osobama moraju dostaviti nova rješenja.

U Dugoj Resi, 31.prosinac 2020. godine

 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Predsjednik:

 

MARKO BENIĆ v.r.

Dokumenti za preuzimanje:

JP_PROGRAMSKI_ZAHTJEV_2021

JP_IZVJEŠTAJNI_LIST 2021

JP_MANIFESTACIJE_2021

JP_LIJEČNIČKI_PREGLED 2021

JP_IZAJVA_TOČNOST_2021

JP_IZJAVA_DVOSTR.FINA_2021

 

 

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top