JAVNI POZIV – II/2020.

Aktualno, Izdvojeno

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjeilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Službeni glasnik Grada Duge Rese br. 05/15 i 11/18), članka 49. točke 11. Statuta Športske zajednice Duga Resa od 31.01.2019.godine te Odluke Izvršnog odbora ŠZ Duga Resa od 26.112020.godine  Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa raspisuje:

Poziv za dodjelu financijskih potpora za nabavu sportske opreme po programima HOO i ostalim projektima predviđenim Programom javnih potreba u sportu za 2020. godinu

 1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je prikupljanje pismenih prijedloga za nabavu sportske opreme članica Športske zajednice Duga Resa predviđena sredstvima Proračuna Grada Duge Rese za 2020. godinu po Programu javnih potreba u sportu za 2020. godinu.

 1. CILJ NATJEČAJA

Cilj ovog natječaja je podržati rad i djelovanje udruga te poboljšati materijalnu situaciju u sportskim udrugama obnavljanjem sportske opreme i nabavom sportskih rekvizita.

III. VISINA FINANCIJSKE POTPORE I NAMJENA

Za dodjelu financijskih potpora za nabavu sportske opreme i rekvizita iz Proračuna Grada na poziciji programa HOO, aktivne zajednice ili drugih projekata osigurana su sredstva u visini 50.000,00 Kn.

Namjena navedenih sredstava je nabava sportske opreme i rekvizita u iznosu od 5.000,00 Kn za udrugu čiji se progam ocijeni kao opravdanim i korisnim za provođenje aktivnosti udruge u sportu.

 1. UVJETI I PRIJAVE

Na ovaj Poziv mogu se prijaviti sve sportske udruge – članice Športske zajednice Duga Resa koje svoje djelovanje obavljaju u važećem mandatu s time da su iste upisane u Registar udruga RH, Registar neprofitnih organizacija i Registar sportskih djelatnosti.

 1. NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Najniži iznos za program nabave opreme iznosi 1.000,00 Kn, a najviši 5.000,00 Kn.

Sve zainteresirane udruge trebaju svoje prijedloge nabave opreme prijaviti na propisanom obrascu   te isti popuniti na računalu.

 1. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je do iskorištenosti sredstava. U trenutku iskorištenja sredstava Športska zajednica objavit će na svojim stranicama obavjest o zatvaranju Poziva. Športska zajednica će prvo razmatranje pristiglih programa nabave opreme ocjenjivati odmah nakon 15 dana od objave na web stranici ŠZ Duga Resa te dostavom Poziva i obrazaca svojim članicama, a ostatak prijava bit će razmatrani po njihovom zaprimanju. Pripremu i provedbu natječaja vodit će Izvršni odbor Športske zajednice Duga Resa.

Prijavnu dokumentaciju prijavitelji mogu, u zatvorenoj omotnici poslati preporučeno poštom, dostavnom službom ili osobnom dostavom u ured Športske zajednice Duga Resa, na adresu:

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Izvršni odbor

Bana Josipa Jelačića 41

47250 D U G A   R E S A

 • (“Ne otvarati – prijava za nabavu sportske opreme i rekvizita”)

Svi prijavitelji na ovaj poziv imaju pravo podnijeti samo jednu (1) prijavu.

 

VII. NAČIN PRIJAVE

Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži prijavni obrazac i obvezne priloge:

 1. Prijavni obrazac
 2. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 3. Obrazac izjave o točnosti i istinitosti podataka

Dokaze o upisu u registre: Udruga RH, RNO, Sportske djelatnosti kao i dokaz o transparentnom financiranju – Godišnji financijski izještaj o primicima i izdacima Športska zajednica provjeriti će na internetskim stranicama ministarstava i porezne uprave. Isto tako za ovaj poziv iskoristit će se potvrde o stanju javnog duga te potvrde da se ne vodi postupak protiv ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja za sve udruge koje su podnijele zahtjeve za ostvarivanje prava na sredstva po Javnom pozivu za financiranje udruga u sportu. Udruge koje se nisu javile na spomenuti natječaj, a podnose prijavu na ovaj javni poziv dužne su dostaviti:

 • Potvrdu porezne uprave o stanju javnog duga iz koje je vidljivo da udruga nema javnog duga. Ukoliko postoji, isti se mora podmiriti do potpisivanja Ugovora
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja, a koje se dostavlja prije potpisivanja Ugovora te ne smije biti starije od tri mjeseca

Natječajna dokumentacija, odnosno obrasci za prijavu dostupni su isključivo u elektroničkom obliku i mogu se preuzeti sa službene stranice ŠZ Duga Resa (www.szdr.hr). Razmatrat će se samo programi udruga koje su pravodobno prijavljene te koje zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VIII. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Sa svim udrugama kojima se odobri financijska potpora zaključit će se Ugovor o dodjeli financijskih sredstava kojim će se regulirati međusobni odnosi, prava i obveze u svezi realizacije dodjeljenih sredstava (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok provedbe, način i dinamika izvjećivanja o provođenju programa i utrošku sredstava).

Športska zajednica će odobrena sredstva udrugama isplaćivati na osnovu Odluke Izvršnog odbora i sklopljenog  Ugovora u kojem će biti naveden rok i način pravdanja doznačenih sredstava. Izvješće o utrošenim sredstvima dužne su dostaviti na obrascu Športske zajednice kojega će preuzeti prilikom potpisivanja ugovora. Uz obrazac udruge su dužne dostaviti kopiju računa te izvod banke iz kojeg je vidljiv prijenos sredstava dobavljaču.

 

DATUM OBJAVE: 27.11.2020.god.                                                  ROK ZA DOSTAVU: do iskorištenosti sredstava

 

ŠZ DUGA RESA

Predsjednik: Marko Benić v.r.

Dokumenti za preuzimanje: 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA_II_20

IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA_II_20

Obrazac-prijave_JP_02_20

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top