JAVNI POZIV 2020

Aktualno, Izdvojeno, Obavijesti

Temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) , članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), Pravlnika o raspodjeli financijskih sredstava Športske zajednice Duga Resa te Odluke o raspisivanju Javnog poziva od 9. prosinca 2019. godine Športska zajednica Duga Resa raspisuje

 

                                          JAVNI POZIV

za financiranje godišnjih programa udruga u sportu Športske zajednice Duga Resa

                                        za 2020 godinu

I.

U Proračunu Grada Duga Resa za  2020. godinu po programu Javnih potreba u sportu za 2020. godinu planirano je 490.000,00 Kn  za financiranje rada udruga u sportu  te 25.000,00 Kn namijenjenih za liječničke preglede sportaša.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava će biti na raspolaganju u proračunu Grada Duga Resa za sufinanciranje programa u području sporta u 2020. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog javnog poziva moći dodijeliti sportskim klubovima i društvima članicama Športske zajednice Duga Resa

 

II.

Sredstva su namijenjena provedbi slijedećih programa:

  1. za tekuće troškove održavanja sportskih objekata kojima upravlja udruga i najma prostora /struja,voda,čistoća i dr. manji popravci/  75.000,00 Kn
  2. za sp. pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, sp.manifestacije 365.000,00 Kn
  3. za nabavu sportske opreme i rekvizita 50.000,00 Kn
  4. za liječničke preglede sportaša 25.000,00 Kn

 

III.

Na ovaj javni poziv se mogu javiti svi klubovi i sportska društva sa sjedištem na području Grada Duga Resa, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba građana  u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Športska zajednica Duga Resa ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti  i Registar neprofitnih organizacija te imati usklađene Statute u skladu sa Zakonom o udrugama.

            Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv obvezne su dostaviti Potvrdu porezne uprave o neimanju duga po osnovi javnih davanja koje vodi Porezna uprava.

            Udruge su dožne dostaviti ovjerene obrasce prihoda i rashoda te bilance ili obrazac godišnjeg financijskog izvješća za 2018. godinu koje su predale FINI.

            Potvrdu o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje udruga mogu priložiti odmah, a najkasnije u trenutku potpisivanja Ugovora ukoliko udruzi budu odobrena sredstva iz Javnog poziva

            Izjavu o točnosti podataka te izjavu o  nepostojanju dvostrukog financiranja dostavljenih programa.

 

IV.

Za programe tekućih troškova održavanja sportskih objekata kojima upravlja udruga prijavljuju se udruge koje su ugovorom s Gradom dobile sportski objekat na upravljanje ili imaju sklopljene ugovore o najmu sportskih objekata.

Za program sportskih priprema i natjecanja prijavljuju se klubovi koji imaju organiziran sustav natjecanja ligaški ili turnirski,  a nalazi se u programu strukovnih saveza, a isto tako i sami organiziraju prigodne sportske manifestacije.

Za nabavu sportske opreme i rekvizita mogu se prijaviti sve članice Športske zajednice.

 

V.

Prijave, isključivo ispunjene računalom, se podnose na posebnim obrascima:

  1. Izvještajni list – klubovi
  2. Programski zahtjev
  3. Programski zahtjev – manifestacije
  4. Obrazac popisa članova udruge – registriranih kao natjecatelji u strukovnom savezu ili drugoj sportskoj asocijaciji
  5. Obrazac Izajave o ne postojanju dvostrugog financiranja
  6. Obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka

Športska zajednica Duga Resa će dostaviti navedene obrasce elektronskom poštom.

 

VI.

Športska zajednica će sukladno uvjetima natječaja, odobrenim programima i Pravilnikom o raspodjeli sredstava odobriti minimalno 500,00 Kn i maksimalno 100.000,00 Kn predviđenih sredstava.

Rezultate Javnog poziva i pregled odobrenih sredstava Športska zajednica objavit će na svojoj web stranici www.szdr.hr u roku predviđen Uredbom.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe u 2020. godini Športska zajednica Duga Resa će sklopiti Ugovor za sufinanciranje programa.

 

VII.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (mailom, poštom ili osobno) u Športsku zajednicu Duga Resa, istječe u utorak 20. siječnja 2020. godine.

Procjenu pristiglih prijava će, u skladu s kriterijima za financiranje programa,  izvršiti izabrano Povjerenstvo.

 

VIII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, pristignu izvan roka neće se razmatrati.

Udruge su dužne dostaviti rješenja potrebna u članku III. stavak 2. ovog Javnog  ukoliko nisu bili usklađeni svi podaci o osobama za zastupanje u sva tri registra: Registru udruga, RNO, Registru spotskih djelatnosti.

Za udruge koje ne dostave izvješća iz registra  isti će biti provjereni u javno dostupnim registrima, a udruge koje nisu uskladile podatke iz registra isti će morati učiniti do potpisivanja    Ugovora ukoliko udruzi budu odobrena sredstva iz Javnog poziva.

Udruge čija tijela nisu u verificarnom mandatu neće moći kandidirati na ovom Janom pozivu.

 

U Dugoj Resi, 19.prosinac 2020. godine

 

ŠPORTSKA ZAJEDNICA DUGA RESA

Predsjednik:

MARKO BENIĆ v.r.

 

Dokumenti za preuzimanje: 

PROGRAMSKI ZAHTJEV 2020

IZVJEŠTAJNI LIST 2020

MANIFESTACIJE 2020

LIJEČNIČKI PREGLED 2020

IZJAVA DVOSTRUKOG FINANCIRANJE

IZJAVA O TOČNOSTI PODATAKA 2020

NATJEČAJ 2020

Vezani Članci

Športska zajednica Duga Resa je sportska udruga u koju se dragovoljno udružuju sve pravne osobe iz sustava sporta i druge pravne osobe čija je djelatnost od značaja za sport i u vezi sa sportom, a radi ostvarivanja zajedničkih interesa i potreba u domeni sporta na području grada Duge Rese.

Traži

Back to Top